Generelle etiske retningslinjer

Den viktigste oppgaven til Pretec AS er å drive en økonomisk sunn og bærekraftig virksomhet. Pretec tar sitt ansvar innenfor alle de områder som blir berørt av vår virksomhet. Dette gjelder både miljø, samfunnet rundt oss, våre ansatte og forretningsforbindelser. For å ivareta dette ansvaret har vi laget noen grunnregler for vår adferd:

 • Vi skal drive vår virksomhet med høy integritet og moral
 • Vi følger de lover og forskrifter som gjelder i de landene der vi har vår virksomhet
 • Vi har et åpent sinn i dialogen med dem som påvirkes av vår virksomhet. Vi svarer på spørsmål fra utenforstående, og kommuniserer effektivt og innen rimelig tid med de berørte parter
 • Vi respekterer FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og anerkjenner vårt ansvar i forhold til våre ansatte og de samfunn der vi har vår virksomhet

Innenfor de områder der vi har innflytelse skal vi bestrebe oss på å sørge for at våre leverandører, underleverandører, agenter og andre forretningsforbindelser følger prinsippene i våre etiske retningslinjer.

Forholdet til våre ansatte
Det å ha et sterkt og varig forhold til de som jobber for oss, noe som må bygge på gjensidig respekt og tillit, er meget viktig for Pretec. De arbeidsvilkår som tilbys våre ansatte skal oppfylle minimumskravene i nasjonal lovgivning og relevante ILO-konvensjoner.

 • Vi tilbyr et sunt og sikkert arbeidsmiljø, og vi skal alltid ha fokus på forbedringsmuligheter
 • Vi gir alle like muligheter uavhengig av rase, kjønn, hudfarge, nasjonalitet, religion, politisk ståsted, etnisk tilhørighet eller andre særskilte egenskaper
 • Vi har nulltoleranse for diskriminering og trakassering
 • Vi gir alle ansatte og andre forbindelser mulighet til å rapportere misforhold og berettiget mistanke om misligheter, slik at relevant gransking og tiltak kan iverksettes. Dette skal gjøres på en slik måte at den som sier ifra ikke blir utsatt for represalier
 • Vi anerkjenner de ansattes rett til å organisere seg i fagforeninger
 • Vi ansetter ingen personer under 15 år, og forholder oss til regelverket i de landene vi har vår virksomhet dersom aldersgrensen er høyere
 • Vi aksepterer ikke tvangsarbeid, slavearbeid eller andre typer ufrivillig arbeid ved våre arbeidsplasser
 • Vi aksepterer ikke tiltak som begrenser de ansattes bevegelsesfrihet

Markedsadferd
Korrupsjon, bestikkelser og illojale konkurransebegrensende tiltak er konkurransevridende og hindrer økonomisk, sosial og demokratisk utvikling. Pretec aksepterer ikke slik adferd.

 • Vi skal ikke bryte relevant konkurranselovgivning
 • Vi skal ikke, direkte eller indirekte, tilby eller gi utilbørlig betaling eller annen godtgjøring til noen person eller organisasjon i den hensikt å få vedkommende til å handle i strid med gjeldende regelverk. Dette gjelder enten hensikten er å få, beholde eller styre oppdrag, eller for å få andre utilbørlige fordeler innenfor rammen av Pretec sin virksomhet
 • Vi skal ikke, direkte eller indirekte, kreve eller akseptere noen form for utilbørlig betaling eller annen godtgjørelse som gis i den hensikt å få oss til å handle i strid med våre foreskrevne retningslinjer
 • Vi redegjør korrekt og i tråd med gjeldende regnskapslovgivning og god forretningsskikk for alle finansielle transaksjoner

Miljø
Pretec er overbevist om at våre produkter og vår virksomhet kan bidra til bærekraftig utvikling, og ønsker å ha en aktiv rolle innenfor miljø.

 • Vi har organisasjonsstrukturer, ledelsessystemer, rutiner og opplæringsplaner som har som minimumskrav at alle relevante lover, forskrifter og normer følges
 • Vi har en målsetning om å styre Pretec sitt miljøarbeid i henhold til ISO 14001, og integrere standardens arbeidsmåter i alle prosesser og forretningsplaner
 • For å oppnå kontinuerlige forbedringer ønsker vi å involvere vår arbeidskraft, inklusive underleverandører, forretningsforbindelser og andre berørte parter i vårt miljøarbeid
 • Vår ambisjon er stadig å redusere våre produkter og tjenesters påvirkning på miljøet. Dette gjelder i hele produktenes livssyklus

Personvern
Retten til å bestemme over sine egne personopplysninger er viktig og Pretec forplikter seg til å beskytte denne retten. Samtidig skal vi sørge for at alle forbindelser, om det er våre ansatte eller forretningsforbindelser, har tillitt til at vi etterlever gjeldene lov- og regelverk for personvern.

 • Vi har kontrollfunksjoner i vårt IT-system som ivaretar tilstrekkelig datasikkerhet
 • Vi lagrer eller behandler kun de personopplysninger som er nødvendige for vår virksomhet
 • For å skape tillitt til våre forbindelser har vi åpent tilgjengelig informasjon om:
 • Hvordan vi samler, lagrer, behandler og deler personopplysninger
 • Hvilke rettigheter man har for korrigering og sletting av sine personopplysninger
 • Hvor man skal henvende seg for å rapportere avvik på vår behandling og lagring av personopplysninger