HMS

Pretec benytter Simployer HRM-løsning som består av flere moduler, blant annet et komplett HMS-system som inneholder HMS-håndbok, avvikssystem og modul for oppfølging av sykefravær. Løsningene er til enhver tid oppdatert i henhold til gjeldende regelverk og GDPR-forordningen.

HMS-håndboken gir ansatte, ledere og vernetjeneste en samlet oversikt over Pretec sine rutiner, kartleggingsmetoder, skjemaer og handlingsplaner på HMS-området, samt oppdatert HMS-lovverk på aktuelle områder. Dette bidrar til at vi kan jobbe systematisk med HMS, i tråd med interne målsettinger og offentlige krav.

I avvikssystemet kan ansatte kan registrere forbedringsforslag, avvik/uønskede hendelser.

Løsningene er nettbasert og tilgjengelig for alle ansatte via pc og mobile enheter hele døgnet.

Vår målsetning for 2021 vil være:
- Maksimalt 3% sykefravær per år
- 0% arbeidsrelatert sykefravær
- < 2% korttidsfravær
- 0 skader med fravær

HMS-policy

Pretec skal arbeide for et skadefritt arbeidsmiljø. Vi arbeider hele tiden med forebyggende tiltak og utfører jevnlige gjennomganger og oppfølginger av de ulike arbeidsstillingene. Pretec har stort fokus på HMS, og vi bestreber oss på å gjøre positive forhold enda bedre, forebygge ulykker, arbeidsrelatert sykefravær og andre negative hendelser, samt redusere skadeeffekten når en negativ hendelse først har inntruffet.

Vårt mål er å oppnå gode resultater ved systematisk oppfølging og involvering fra alle nivåer i organisasjonen. Pretec sin intensjon med en god HMS-policy, er at vi skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø, med fokus på det psykososiale, slik at alle bidrar på en god måte til fellesskapet.