HMS

Pretec benytter Simployer HRM-løsning som består av flere moduler, blant annet et komplett
HMS-system som inneholder HMS-håndbok, avvikssystem og modul for oppfølging av sykefravær. Løsningene er til enhver tid oppdatert i henhold til gjeldende regelverk og GDPR-forordningen.

HMS-håndboken gir ansatte, ledere og vernetjeneste en samlet oversikt over Pretec sine rutiner, kartleggingsmetoder, skjemaer og handlingsplaner på HMS-området, samt oppdatert HMS-lovverk på aktuelle områder. Dette bidrar til at vi kan jobbe systematisk med HMS, i tråd med interne målsettinger og offentlige krav.

I avvikssystemet kan ansatte kan registrere forbedringsforslag, avvik/uønskede hendelser.

Løsningene er nettbasert og tilgjengelig for alle ansatte via pc og mobile enheter hele døgnet.

Vår målsetning for 2024 vil være:
- Maksimalt 3% sykefravær 
- 0% arbeidsrelatert sykefravær
- < 2% korttidsfravær
- 0 skader med fravær